KỸ NĂNG

  Kỹ năng là gì?

  Kỹ năng là khả năng thực hiện một hành động với kết quả được xác định thường trong một khoảng thời gian cùng năng lượng nhất định hoặc cả hai.

  Các kỹ năng thường có thể được chia thành các kỹ năng mềm và kỹ năng cứng.

  Ví dụ: trong lĩnh vực công việc, một số kỹ năng chung sẽ bao gồm quản lý thời gian, làm việc theo nhóm và lãnh đạo, tự tạo động lực và những người khác, trong khi các kỹ năng dành riêng cho miền chỉ được sử dụng cho một công việc nhất định.

  Kỹ năng thường đòi hỏi các kích thích và tình huống môi trường nhất định để đánh giá mức độ kỹ năng được thể hiện và sử dụng.

  Giáo duc tiểu học sẽ giải thích chi tiết cho bạn ở đây!

  Back to top button