BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน | สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

BCG Model พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อการแข่งขันในระดับโลก และนำเสนอตัวอย่างผลงานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ดังนี้
1. การพัฒนากระบวนการผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อน้ำตาลไอโซมอลทูโลส นวัตกรรมน้ำตาลที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้สมดุล
2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ยาสีฟันซอลส์ตรีผลาและแชมพู FALLES
3. ไบโอเมทานอลจากวัสดุเหลือทิ้ง
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Website https://www.mhesi.go.th/​​​​
และช่องทาง Social Media
Facebook : https://www.facebook.com/MHESIThailan…​
Twitter : https://twitter.com/MHESIThailand/

BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดสัมมนา


สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดสัมมนาแนะนำเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing 4 ภูมิภาค”ภายใต้โครงการโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล
(Digital Networking in Manufacturing)
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมไมด้าทวาราวดี จังหวัดนครปฐม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล (Digital Networking in Manufacturing) ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2562
กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีนโยบายในการพลักดันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและมีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมที่มีศักยภาพ (First SCurse) ที่เป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศไทยส่วนหนึ่งยังขาดความพร้อมที่จะลงทุน หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ทั้งเกิดจากข้อจำกัดในด้านต่างๆ ทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ในทางกลับกันกลุ่มผู้ผลิตเทคโนโลยี IoT (IoT Maker) ของไทย เช่นกลุ่มบุคลากรในสถาบันการศึกษา นักวิจัยอิสระ และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมได้ ซึ่งกลุ่ม IoT Maker เหล่านี้ยังขาดความเชื่อมโยงกับผู้ต้องการใช้เทคโนโลยีเช่นกัน ดังนั้น หากสามารถเชื่อมโยงความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กับกลุ่ม IoT Maker ในประเทศได้ จะเป็นการเปิดโอกาสช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนำไปใช้ในกระบวนการผลิต การค้า และการส่งออก ซึ่งจะช่วยสนันสนุนให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับกลุ่มผู้ผลิตเทคโนโลยีในประเทศอีกด้วย
นายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด ISMED เปิดเผยว่า จากการดำเนินโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing จากกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมา รูปแบบเทคโนโลยีที่นักพัฒนาได้จัดทำขึ้นผนวกกระบวนการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ สถาบันฯ จึงกำหนดจัดงานสัมมนาแนะนำเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing ขึ้น 4 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบึรี และ นครปฐม เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคและแนะนำเครือข่าย IoT maker ที่เหมาะสมกับปัญหาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ตามพื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแพลตฟอร์มเครือข่ายดิจิทัล www.digitaltechmaker.com ที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถเข้าถึงนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ได้ง่าย โดยสามารถรับชมผลงานการพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดและสร้างการรับรู้ สนับสนุนให้อุตสาหกรรมและภาคผลิตระดับ SMEs ไทย เชื่อมต่อกันกับผู้พัฒนา IoT ได้บนแพลตฟอร์ม ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงภาคการผลิตในส่วน SME เข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป
ขอเชิญชวนภาคอุตสาหกรรม นักพัฒนา Internet of Thing (IoT Maker) และผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกระบวนการพัฒนาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ได้ที่ www.digitaltechmaker.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
99 หมู่ 18 ถ.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 025644000 โทรสาร 025642737
Email : [email protected]
ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด : นายภัทรพงศ์ ยวงสะอาด
โทรศัพท์ 025644000 ต่อ 6222 , 089 696 2489

See also  Westlife - My Love (Coast to Coast) (Exclusive Live Performance) | พ รี ออ เด อ ร์ อังกฤษ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดสัมมนา

แนะนำสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต l SMI


\”สถาบัน SMI เป็นศูนย์กลางการบริการทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาสมาชิกและ SMEs ให้เข้มแข็งและยั่งยืน\”
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)
นำโดย นายปรีชา ส่งวัฒนา
ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
(Small and Medium Industrial Institute : SMI)
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน SMEs และวางแผนการให้บริการสมาชิก ส.อ.ท. และผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ยังมีการบูรณาการการพัฒนา SMEs ร่วมกับภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานภายใน ส.อ.ท. เพื่อให้เป็น Smart Industry ด้วย Smart Service organization เพื่อให้ SMEs ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs และส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิก ส.อ.ท. และ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และการลงทุนสำหรับ SMEs 
ติดต่อสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)
โทร : 023451188
http://www.smi.or.th/
https://www.facebook.com/smipage/
Email : [email protected]
หรือ ติดต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
023451000

See also  FTU2017-อนาชีดมาร์ทมหาวิทยาลัยฟาฏอนี | มหาวิทยาลัย อิสลาม ยะลา

📍 อย่าลืมกดติดตามข่าวสารจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ที่ :
🔎 facebook :https://bit.ly/2vENKhY​​​​​
💻 website : https://www.fti.or.th​​​​​
📱 Line official : @ftithailand
🐦 Twitter : https://bit.ly/2HC0rg0​​​​​
📺 Youtube : https://bit.ly/2V2kCMq​​
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​
FTI
SMI
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
SMEs

แนะนำสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต  l SMI

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สัมมนาแนะนำเครือข่ายนักพัฒนาอุตสาหกรรม(ISMED)4.0


สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สัมมนาแนะนำเครือข่ายนักพัฒนาอุตสาหกรรม(ISMED)4.0
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดงานสัมมนาแนะนำเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing 4 ภูมิภาค”ภายใต้โครงการโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล
(Digital Networking in Manufacturing)
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ที่ห้องเจดีย์ 1โรงแรมไมด้าทวาราวดี จังหวัดนครปฐม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด ISMED จัดโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล (Digital Networking in Manufacturing) ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2562
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศไทยส่วนหนึ่งยังขาดความพร้อมที่จะลงทุน หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ทั้งเกิดจากข้อจำกัดในด้านต่างๆ ทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ในทางกลับกันกลุ่มผู้ผลิตเทคโนโลยี IoT (IoT Maker) ของไทย เช่นกลุ่มบุคลากรในสถาบันการศึกษา นักวิจัยอิสระ และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมได้ ซึ่งกลุ่ม IoT Maker เหล่านี้ยังขาดความเชื่อมโยงกับผู้ต้องการใช้เทคโนโลยีเช่นกัน ดังนั้น หากสามารถเชื่อมโยงความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กับกลุ่ม IoT Maker ในประเทศได้ จะเป็นการเปิดโอกาสช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนำไปใช้ในกระบวนการผลิต การค้า และการส่งออก ซึ่งจะช่วยสนันสนุนให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับกลุ่มผู้ผลิตเทคโนโลยีในประเทศอีกด้วย
นายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด ISMED เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการพลักดันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและมีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมที่มีศักยภาพ (First SCurse) ที่เป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จากการดำเนินโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing จากกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมา รูปแบบเทคโนโลยีที่นักพัฒนาได้จัดทำขึ้นผนวกกระบวนการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ สถาบันฯ จึงจัดงานสัมมนาแนะนำเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing ขึ้น 4 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และ นครปฐม เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคและแนะนำเครือข่าย IoT maker ที่เหมาะสมกับปัญหาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ตามพื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแพลตฟอร์มเครือข่ายดิจิทัล www.digitaltechmaker.com ที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถเข้าถึงนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ได้ง่าย โดยสามารถรับชมผลงานการพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดและสร้างการรับรู้ สนับสนุนให้อุตสาหกรรมและภาคผลิตระดับ SMEs ไทย เชื่อมต่อกันกับผู้พัฒนา IoT ได้บนแพลตฟอร์ม ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงภาคการผลิตในส่วน SME เข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป
ภาคอุตสาหกรรม นักพัฒนา Internet of Thing (IoT Maker) และผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกระบวนการพัฒนาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ได้ที่ www.digitaltechmaker.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 99 หมู่ 18 ถ.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 025644000 โทรสาร 025642737 Email : [email protected] ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาดโทรศัพท์ 025644000 ต่อ 6222 , 089 696 2489…
(พิราบ5_ภาพข่าว)ติดตามข่าวอื่นๆชมคลิปเพิ่มเติมที่(websiteข่าว)pr5news.com,(เพจข่าว)pirab5news_online,(YouTube)pirab5news_online…..

See also  อัศวินน้ำตา + ทับทิมกรอบ + แชทป่าช้า แสดงสด ร้านชวนกัลชง | สํา นัก พิมพ์ แสง ดาว

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สัมมนาแนะนำเครือข่ายนักพัฒนาอุตสาหกรรม(ISMED)4.0

SME Smart Service (07 08 56) B2


SME Smart Service (070856) B2
ดำเนินรายการโดย : ทิพย์ รุ่งสิริเมธากุล
แขกรับเชิญ : คุณช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
ประเด็น : วินิจฉัยธุรกิจ ปิดจุดอ่อน SMEs

SME Smart Service (07 08 56) B2

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment