60725 Module1 ประชากรกำลังแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ การย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายแรงงาน | วิทยาลัย การ แรงงาน

60725 Module1 ประชากรกำลังแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ การย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายแรงงาน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

60725 Module1 ประชากรกำลังแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ การย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายแรงงาน

60725 Module1 ประชากรกำลังแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ การย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายแรงงาน

VTR แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2563 (Thai)


วีดีทัศน์แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับปี 2563 (Thai) ความยาว 8.03 นาที

VTR แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2563 (Thai)

แนะนำ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่.mpg


วิิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา2548 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เป็นสถานศึกษาที่ผลิตกำลังคน ที่มีความเป็นเลิศ ทางวิชาชีพ ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ
1. ผลิตกำลังคนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิค
2.ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3. เน้นกระบวนการวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสังคม

See also  มีทุนน้อยขายอะไรดี | ขายอะไรดีตอนเช้า

แนะนำ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่.mpg

มุกดาหาร เตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานใหม่


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานใหม่ ยกระดับฝีมือ เพื่อเป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker)ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสอดรับสถานการณ์แรงงาน และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 62 ที่ห้องฝึกอบรม อาคารช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี อำเมืองจังหวัดมุกดาหาร นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ รอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ประธานในพิธีการเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานใหม่ ยกระดับฝีมือ เพื่อเป็นแรงงานคุณภาพ(Super Worker) สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โดยมีนาย วัชรินทร์ แสนศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปีสุดท้าย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 70 คน
นาย วัชรินทร์ แสนศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการวางรากฐาน การพัฒนาประเทศ ให้มีความยั่งยืน โดยกำหนดให้มี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีขึ้นมา เป็นแนวทาง ให้แต่ละหน่วยงาน ในการช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสอดรับกับสถานการณ์แรงงาน และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีภารกิจ ในการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงาน สร้างเครือข่ายพัฒนาทรัพยากรแรงงานในพื้นที่ เพื่อการยกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ(Super Worker) ผ่านกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ การฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน และแรงงานใหม่
นาย วัชรินทร์ กล่าวต่ออีกว่า การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนากำลังคน ในระดับพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) เป็นการพัฒนากำลังแรงงานใหม่ รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างความร่วมมือ กับเครือข่ายที่มีภารกิจ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ และเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ในสาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 3 รุ่น ผู้รับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 66 คน โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องฝึกอบรม อาคารช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการความร่วมมือ จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ตลอดจนภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) บริษัท อีซูซุตังปักอำนาจเจริญ (สาขามุกดาหาร) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซอร์วิส 1997 ที่สนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ /รายงาน

See also  รวมเพลง มันส์ๆ 3ช่า คาราบาว #เพราะๆ หาฟังยาก | ตาราง จัด งาน เมืองทอง
See also  Ep.48 เหมาสามล้อหน้ากบ พาเที่ยวเมืองตรัง #กบกับกอล์ฟ channel 8.11.2020 | สามล้อ หน้า กบ

มุกดาหาร เตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานใหม่

วิดีโอนำเสนอวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2562


วิดีโอนำเสนอวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2562

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
\”มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน\”
พันธกิจ
1) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
3) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
4) จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
6) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปรัชญา
\”รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำพัฒนาอาชีพ\”
เอกลักษณ์
\”นายฮ้อยทมิฬ\”
อัตลักษณ์
“ความรู้ดี มีมารยาท บริการสังคม”
เว็บไซต์ www.swicec.ac.th

วิดีโอนำเสนอวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2562

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWIKI

Leave a Comment