แนะนำสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต l SMI | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แนะนำสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต l SMI


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

\”สถาบัน SMI เป็นศูนย์กลางการบริการทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาสมาชิกและ SMEs ให้เข้มแข็งและยั่งยืน\”
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)
นำโดย นายปรีชา ส่งวัฒนา
ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
(Small and Medium Industrial Institute : SMI)
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน SMEs และวางแผนการให้บริการสมาชิก ส.อ.ท. และผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ยังมีการบูรณาการการพัฒนา SMEs ร่วมกับภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานภายใน ส.อ.ท. เพื่อให้เป็น Smart Industry ด้วย Smart Service organization เพื่อให้ SMEs ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs และส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิก ส.อ.ท. และ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และการลงทุนสำหรับ SMEs 
ติดต่อสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)
โทร : 023451188
http://www.smi.or.th/
https://www.facebook.com/smipage/
Email : [email protected]
หรือ ติดต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
023451000

See also  วัดไปเลย! ชมสกิล \"ฟิล โฟเด้น\" คู่เเข่ง เมาท์ กับดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี | เด ล ฟิ ส

📍 อย่าลืมกดติดตามข่าวสารจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ที่ :
🔎 facebook :https://bit.ly/2vENKhY​​​​​
💻 website : https://www.fti.or.th​​​​​
📱 Line official : @ftithailand
🐦 Twitter : https://bit.ly/2HC0rg0​​​​​
📺 Youtube : https://bit.ly/2V2kCMq​​
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​
FTI
SMI
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
SMEs

แนะนำสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต  l SMI

THAI SME-GP : วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ SME เพื่อการจัดซื้อจ้างภาครัฐ


มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ความเป็นมา
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยกฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สิทธิประโยชน์
1. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก : กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ และสินค้าหรือบริการของ SME ที่ สสว. ได้ขึ้นบัญชีไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SME โดยให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการดังนี้
(1) พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานของรัฐก่อนเป็นลำดับแรก
หากมีผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกจากรายชื่อที่อยู่ในบัญชีนั้น
หากมีผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัด น้อยกว่า 3 ราย ให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อที่ สสว. ขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมด
หากไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SME ตาม (1) และข้อ (2) ให้จัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(2) กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (eBidding) : ให้แต้มต่อด้านราคาแก่ SME ร้อยละ 10 หากผู้เสนอราคาเป็น SME ตามบัญชีรายชื่อที่ สสว. ได้ขึ้นบัญชีไว้ สามารถเสนอราคาได้สูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 โดยระบบ eGP จะคำนวณคะแนนให้อัตโนมัติ
เงื่อนไขสำคัญ
เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนสินค้า/บริการ ไว้ที่ thaismegp.com ที่คุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม SME ที่ สสว. กำหนด (ธูรกิจภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ธุรกิจภาคการค้า ภาคบริการ ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี)
การขึ้นทะเบียน
SME ขึ้นทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองที่ www.thaismegp.com

See also  หลักสูตรโกลเบิล อาร์ต รายการ The Boss | โก ล เบิ ล อาร์ต
See also  Hello English ร้านขนมบ้านขวัญ | ขนม บ้าน อัยการ สาขา

THAI SME-GP : วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ SME เพื่อการจัดซื้อจ้างภาครัฐ

ธุรกิจ SME คืออะไร? : DarkBlack แพคมาเล่า


เคยส่งสัยไหมว่าธุรกิจ SME คืออะไรถ้าสงสัยไปดูกันเลยครับ
สำหรับคนที่ต้องการติดต่อ
Facebook : https://www.facebook.com/DarkBlackStudio

ธุรกิจ SME คืออะไร? : DarkBlack แพคมาเล่า

ก่อร่างสร้างธุรกิจ กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


ก่อร่างสร้างธุรกิจ กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง


การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment