สอนเลี่ยมพระเป็นใน 50 นาทีสร้างรายได้หลัก100,000 | เทคนิค การ อัด กรอบ พระ

สอนเลี่ยมพระเป็นใน 50 นาทีสร้างรายได้หลัก100,000


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

[โดยร้านช่างเติ้งสำโรง]สอนโดยช่างเติ้ง
การเลี่ยมพระเป็นงานศิลปะอีกรูปแบบนึงที่สร้างรายได้ให้กับช่างเลี่ยมพระมาหลายรุ่นแล้วครับ.
ภิกษุทั้ง ! หลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า
สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เธอทั้งหลาย จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด.
บาลี มหา.ที.๑๐/๑๘๐/๑๔๓
พุทธวจนธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
อานนท์ ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตาม
จักต้องมีตนเป็ประทีป มีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ
มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ อานนท์ ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขา
ภิกษุพวกนั้น
จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล
บาลี มหา.ที.๑๐/๑๑๙/๙๓
พุทธวจน:ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่
ภิกษุทั้งหลาย !
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใด ๆ
ได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงไปแล้ว
ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
ท่านทั้งหลายเหล่านั้น
ได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่ง
ความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง

ภิกษุทั้งหลาย !
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใด ๆ
จักได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงต่อ
ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
ท่านทั้งหลายเหล่านั้น
ก็จักได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่ง
ความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง

ภิกษุทั้งหลาย !
แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ผู้ตรัสรู้ตามเป็นจริงอยู่
ในกาลเป็นปัจจุบันนี้
ก็ได้ตรัสรู้อยู่ซึ่ง
ความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง
ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้น
เหล่าไหนเล่า ?
สี่อย่าง คือ
ความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข์
ความจริงอันประเสริฐ
คือ เหตุให้เกิดทุกข์
ความจริงอันประเสริฐ
คือ ความดับไม่เหลือของทุกข์
และความจริงอันประเสริฐ
คือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้
พวกเธอพึงทำความเพียร
เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์
นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์
นี้เป็นทางดำเนิน
ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ดังนี้เถิด
( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๓๕๔๔/๑๗๐๔ )

[๕๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมชาติ ๓ อย่างนี้เป็นเหตุให้เกิด
กรรม๓ อย่างเป็นไฉน
คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กรรมใดซึ่งบุคคลทำด้วยความโลภ
เกิดแต่ความโลภ มีความโลภเป็นเหตุ
มีความโลภเป็นแดนเกิด กรรมนั้นเป็นอกุศล
กรรมนั้นมีโทษ ,กรรมนั้นมีทุกข์เป็นผล
กรรมนั้นเป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไป
กรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กรรมใดซึ่งบุคคลทำด้วยความโกรธ
เกิดแต่ความโกรธ มีความโกรธเป็นเหตุ
มีความโกรธเป็นแดนเกิด กรรมนั้นเป็นอกุศล
กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีทุกข์เป็นผล
กรรมนั้นเป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไป
กรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กรรมใดซึ่งบุคคลทำด้วยความหลง
เกิดแต่ความหลง มีความหลงเป็นเหตุ
มีความหลงเป็นแดนเกิด กรรมนั้นเป็นอกุศล
กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีทุกข์เป็นผล
กรรมนั้นเป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไป
กรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกรรม

See also  ปล่อยวาง2+19+20ธรรมะก่อนนอน ธรรมะสอนใจธรรมะเตือนสติได้ข้อคิดดีมากๆฟังแล้วสุขใจคลายกังวลคลายเครียดดี | คำคม กตัญญู
See also  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - ความเข้มแข็งสุดท้าย【Official Audio】 | ภาพ ความ อดทน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ๓ อย่างนี้
เป็นเหตุเพื่อให้เกิดกรรม ๓ อย่าง
เป็นไฉน คือ อโลภะ ๑ อโทสะ ๑ อโมหะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กรรมใดซึ่งบุคคลทำด้วยความไม่โลภ
เกิดแต่ความไม่โลภ มีความไม่โลภเป็นเหตุ
มีความไม่โลภเป็นแดนเกิด กรรมนั้นเป็นกุศล
กรรมนั้นไม่มีโทษ กรรมนั้นมีสุขเป็นผล
กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรม
กรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กรรมใดซึ่งบุคคลทำด้วยความไม่โกรธ
เกิดแต่ความไม่โกรธ มีความไม่โกรธเป็นเหตุ
มีความไม่โกรธเป็นแดนเกิด กรรมนั้นเป็นกุศล
กรรมนั้นไม่มีโทษ กรรมนั้นมีสุข
เป็นผลกรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรม
กรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กรรมใดที่บุคคลทำด้วยความไม่หลง
เกิดแต่ความไม่หลงมีความไม่หลงเป็นเหตุ
มีความไม่หลงเป็นแดนเกิด กรรมนั้นเป็นกุศล
กรรมนั้นไม่มีโทษ กรรมนั้นมีสุขเป็นผล
กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรม
กรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างนี้แล เป็นเหตุ
ให้เกิดกรรม ฯ
เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ บรรทัดที่ ๖๙๐๑ ๖๙๒๖. หน้าที่ ๒๙๕ ๒๙๖.

See also  เผาศพ คุณแม่สุจินต์ วัฒนากูล แม่เจ้าของแจ่มฟ้าลำพูน 19/12/59 | สมัคร งาน แจ่ม ฟ้า พลาซ่า ลํา พูน

พึ่งตน,พึ่งธรรม
อานนท์ ในกาลบัดนี้ก็ดี
ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม
จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ
มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ
ไท่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่
อานนท์ ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา
ภิกษุพวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล
บาลี มหา.ที.๑๐/๑๑๙/๙๓.

สอนเลี่ยมพระเป็นใน 50 นาทีสร้างรายได้หลัก100,000

เพิ่มทักษะการเดินน้ำยา


เพิ่มทักษะการเดินน้ำยา

ฝึกเลี่ยมพระเบื้องต้น Ep1.(การเปิดบล็อค) 基本实务 Ep.1水中での練習


ร้านอยู่ที่ตลาดโรงเป็ด บางพลี 0991525065 Line:jee5065

ฝึกเลี่ยมพระเบื้องต้น Ep1.(การเปิดบล็อค) 基本实务 Ep.1水中での練習

สอนเลี่ยมพระ พลาสติกกันน้ำ แบบเบสิคสำหรับมือใหม่ ตอน2


สอนเลี่ยมพระ พลาสติกกันน้ำ แบบเบสิคสำหรับมือใหม่ ตอน2

Ep : 1 เปิดบล็อกพิมพ์พระแบบเข้าใจง่าย เลี่ยมพระ | Issara V2


The best casing tutorail and can lern how to made ?
เลี่ยมพระกับ อิสระเร็วแรง ในสไตล์เร็วแรงเเซงมิดไมล์
เลี่ยม กรอบ พระ เรียนเลี่ยมพระง่ายด้วยตัวเอง ลงทุนน้อย รายได้เสริม ประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได้
ติดตาม อิสระ เร็วแรง ได้ที่
เพจ facebook : อิสระ เร็วแรง
และ ที่blogger
https://wacbyissara.blogspot.com
📣📣📣 กดติดตาม กดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิบใหม่ๆ ขอบคุณครับ
เปิดบล็อกพระ เลี่ยมพระพลาสติก Issarav2

Ep : 1 เปิดบล็อกพิมพ์พระแบบเข้าใจง่าย เลี่ยมพระ | Issara V2

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment