นศ. DIM รับรางวัลประกวดสื่อดิจิทัล | ประกวดสื่อ

นศ. DIM รับรางวัลประกวดสื่อดิจิทัล


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

นายรักษ์พงศ์ ทองเด็จ และนางสาวปรัศนี นพสุวรรณ ในชื่อทีม อาหารหลัก 5 หมู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ส่วนนายบุริม วัฒนาศรีโรจน์ และนายรัชตะ ปิยสนธิ์ ในชื่อทีมประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ได้รับรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Elearning ระดับอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์สิริวัจนา แก้วผนึก และอาจารย์ขุนดี หลำสุบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ. DIM รับรางวัลประกวดสื่อดิจิทัล

คงไม่ทัน – สงกรานต์ [Official Lyrics MV]


เพลง: คงไม่ทัน
ศิลปิน: สงกรานต์
สังกัด: i am (ไอแอม)
­­­­
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ สงกรานต์ เพิ่มเติมได้ที่
Facebook : ‪https://www.facebook.com/iamasiamofficial‬
Instagram : http://instagram.com/iamasiamofficial
Twitter : ‪https://twitter.com/iam_asiam‬ iam
­­­­
สังกัด: i am (ไอแอม)
ศิลปิน: สงกรานต์
เพลง: คงไม่ทัน
เนื้อร้อง / ทำนอง: สงกรานต์ รังสรรค์
เรียบเรียง: สงกรานต์ รังสรรค์ / โกมล บุญเพียรผล

See also  พระติดรางวัลงานประกวดเชื่อถือไม่ได้! เปิดตำนานงานประกวดพระในอดีต แฉเซียนใหญ่ ต กับ ย เซียนขี้ขอ | รายการประกวดพระ

คงไม่ทัน - สงกรานต์ [Official Lyrics MV]

ประกวดสื่อ


ประกวดสื่อ

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ”


ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง : ศปร. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นกับโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ”

โดยมีแนวคิดเพื่อน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยความว่า \”เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป\” เพื่อสะท้อนถึงพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และน้อมสำนึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันมีความสำคัญยิ่งต่อแผ่นดินไทยผ่านทางสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นิสิต นักศึกษา (ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า) และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี
2. สมัครเป็นทีม โดยมีสมาชิก 35 คน ( ไม่น้อยกว่า 3 และไม่เกิน 5 คน )
3. ระบุชื่อทีมให้ชัดเจน
เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1ชุด/คน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน
4. บันทึกผลงาน DVD หรือ CD
. เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. เนื้อหาของหนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 8 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย) โดยมีสาระเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การน้อมนำแนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีองค์ประกอบ เช่น การศึกษา สุขภาพ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนนาถบพิตรทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่
ประกวด “พอเพียงที่เพียงพอ”
2. ผลงานต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดุถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. ไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ
4. ความละเอียดของไฟล์ผลงาน ไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp4, mov, flv
5. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่และได้รับรางวัลมาก่อน
6. ทีมสมัคร 1 ทีม สามารถเข้าร่วมได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง และ 1 ทีมส่งได้เพียง 1 ผลงานหนึ่งเท่านั้น
7. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ประกวดจัดทำขึ้นเอง และรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟแวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าค่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
8. มีการถ่ายทอดออกมาอย่างเข้าใจง่าย และตั้งชื่อเรื่องของหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างสร้างสรรค์
9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง พึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
วิธีการสมัคร
3.1 เปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้
สมัครทางออนไลน์ ทาง https://rdscc.rtaf.mi.th โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่กำหนดให้ครบถ้วน
สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติการ) 9/1 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
3.2 แนบ/ส่งแก่นเรื่อง (Theme) โครงเรื่อง (Plot) หรือสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ของหนังสั้นความยาวไม่เกิน 8 นาที โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่กำหนด
3.3 ตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ/แก่นเรื่อง (Theme) และเนื้อหาการผลิตหนังสั้น
3.4 ระยะเวลาส่งผลงาน
: รับสมัคร 1 เม.ย.64 – 23 เม.ย.64
: ส่งผลงาน 16 เม.ย.64 – 7 พ.ค.64
: ประกาศผลงานรอบสุดท้าย 16 ก.ค.64

See also  ดังโงะ ขนมญี่ปุ่น เนื้อนุ่ม หนืบ อร่อย ทำกินได้ง่ายๆ ที่บ้าน/น้าแว้ japan | วิธี ทำ ดัง โงะ
See also  [Cực Đẹp] Jaquet Droz Aterliers Petite Heure Minute Enamel Painting Tiger J005033222 | ICS Authentic | ศูนย์ tag heuer

รางวัลการประกวด
1. ประเภทนิสิต นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า)
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
2. ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชมเชย รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

การติดต่อสอบถาม
กองกิจการพลเรือนแบะประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
โทร : 02565 8472 / 0846603531 น.ท.หญิง อาริยา พรมแก้ว / 0814266635 ร.ท.หญิง วิทิตา ขุนจำนวน ร.น.
Website : https://rdpscc.rtarf.mi.th.
Facebook : www.facebook.com/rdpscc

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ”

ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558


ชื่อผลงาน \”Majority rule เสียงข้างมาก\”
ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ของสำนักงาน ป.ป.ช. จากทีม FGMV โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประกอบด้วย
1. นางสาวภาพิณตา แสงอรุณ
2. นางสาวนันทนา ศรีเครือดง
3. เด็กชายจิรเมธ เกตุแก้ว

ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment