คลิปสอนทำก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต | สูตรก๋วยเต๊ยวเรือรังสิต

คลิปสอนทำก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สอนทำก๋วยเตี๋ยวเรือเพื่อนๆคนไหนอยากทำกินเองที่บ้านก้อลองดูและก้อลองทำตามทีละขั่นตอนสอนอย่างละเอียดคราฟ

คลิปสอนทำก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต

สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด เรียนรู้ไวภายใน10นาที เปิดร้านขายได้เลย #แจกสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือ


สูตรทำก๋วยเตี๋ยวเรือแบบฉบับง่ายๆ รียนรู้ภายใน10นาที เปิดร้านได้เลย
วัตถุดิบสำคัญๆที่ใช้ ลงรายละเอียดไว้ให้ในคลิป
รวมถึงขั้นตอนการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวและขั้นตอนการทำกากหมูทอดแบบง่ายๆ
ขอบคุณทุกการรับชม
ถ้าชอบคลิปนึ้ ฝากกดไลค์ , กดติดตาม , และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ
Freedom Life Travel 🌍

สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด เรียนรู้ไวภายใน10นาที เปิดร้านขายได้เลย #แจกสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือ

ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่พเยาว์ (1/2) 8 ต.ค. 63 ครัวคุณต๋อย


อร่อยแถวนี้ ก๋วยเตี๋ยวเรือ,ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่พเยาว์ ถนนพระรามหก
📱09 6503 4633 , 0 2617 2015
ติดตามคลิปย้อนหลังรายการครัวคุณต๋อยได้ที่นี่
กด \”ติดตาม\” ช่องของเราได้ที่
Youtube : http://www.youtube.com/user/borntvofficial
Facebook : https://www.facebook.com/TODAYSHOWTV
Googleplus:https://plus.google.com/u/0/b/112149990942153379545/dashboard/overview
ครัวคุณต๋อย ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่พเยาว์

See also  การมัดเข้าพวง ริบบิ้นพวงมาลัย | รับ ซื้อ ริบบิ้น พวงมาลัย

ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่พเยาว์ (1/2) 8 ต.ค. 63 ครัวคุณต๋อย

#ก๋วยเตี๋ยวเรือ#สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือ สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือ สอนสูตรอาหารไทยEp.7


ก๋วยตี๋ยวเรือสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือเรียนทำก๋วยเตี๋ยวฟรี ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอาจารย์โอ แจกสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือฟรีทำกินเองง่ายๆที่บ้านหรือต่อยอดทำขายเป็นอาชีพใด้ครับครื่องปรุงหาเองใด้ง่ายๆตามท้องตลาด เรามาปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือเองง่ายๆใด้เลยครับ
https://youtu.be/DCcdcX0vuM8

#ก๋วยเตี๋ยวเรือ#สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือ  สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือ สอนสูตรอาหารไทยEp.7

#สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือ#ก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสด สอนสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดสอนสูตรอาหารไทยEp.8


ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตร โบราณ น า้ข้น
ส่วนผสมน า้ ซุปก๋วยเต๋ียวน ำ้เปล่ำ 10 ลิตร กระดูกเล้ง 1 กิโลกรัม น ำ้กะทิครึ่งกิโล เกลือป่น 2 ช้อนโต๊ะ น ำ้ตำลปี๊ป ครึ่งกิโกรัม น ำ้มันหอยครึ่งขวดใหญ่ ซีอิ๊วขำว สูตร 1 ปริมำณ 300 มล. ซอสพริกศรีรำชำ เต้ำหู้ยี ้10 ก้อน พริกไทยเม็ด กระเทียม (ส ำหรับเจียว) รำกขึ่นไซ 5 รำก น ำ้กะเทียมดอง 4 ช้อนโต๊ะ กระเทียมดอง 4 หัว รสดีหมู เลือดหมู 1 กิโลกรัม ตับหมู 1 กิโลกรัม
ส ำหรับปั่นใส่น ำ้ซุป มันหมูส ำหรับเจียวกำกหมู
ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตร โบราณ น า้ข้น
ส่วนผสมน า้ ซุปก๋วยเต๋ียว
หัวไซเท้ำ โป๊ ยกั๊ก อบเชย เม็ดผักชี ผักบุ้ง ข่ำแก่เผำยำว 2 นิว้ 1 หัว ถั่วงอก ใบเตย 8 ใบ เหล้ำจีน(ถ้ำไม่มีใช้เหล้ำ หงษ์ทอง ก็ใด้) ใบตะไคร้ส ำหรับขย ำ เลือดหมูดับกลิ่นและไม่ให้จับตัว เป็นก้อน เลือดหมูสด2 ถ้วยตวง มันหมู 4 ขีดส ำหรับท ำกำกหมู
ส่วนผสมหมัก หมู
เนือ้สะโพกหมูหั่นสไลต์ 1 กิโลกรัม ตับหั่น 1 กิโลกรัม ไข่แดง 2 ฟอง แป้งข้ำวโพด 1 ช้อนโต๊ะ น ำ้ตำลทรำย 1 ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขำว 1 ช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรส ครึ่ง ช้อนโต๊ะ
เคร่ือง ก๋วยเต๋ียว เส้นก๋วยเต๋ียว ที่นิยมมีเส้นเล็ก และ เส้นหมี่ ลูกชิน้หมูอย่ำงดี จะใช้หรือไม่ก็ใด้ ขึน้ฉ่ำยหั่นตำมชอบ ถั่วงอก ใบโหระพำ กำกหมูเจียวกระเทียมเจียว ผักชีฝรั่งหั่น พริกไทยป่น ตับหมูหั่นบำงๆลวก พริกไทยป่น
วิธีทา น า้ซุป ก๋วยเต๋ยีว ส าหรับการท าน ้าซุปสูตรนี้จะใช้ส่วนผสมเครื่องปรุงรส อัตราส่วน น ้าเปล่า 10 ลิตร แต่ถ้าใช้น า้ในปริมาณท่มีากขึน้ จะต้องเพ่มิสัดส่วนเคร่ืองปรุงเพ่มิขนึ้ด้วยเช่นกัน ใส่น า้ 10 ลิตรลงในหม้อก๋วยเต๋ียว น าขึน้ตงั้ไฟแรง เมื่อน ้าเดือดพล่านแล้วจึงใส่กระดูกเอียวเล้งลงไป ปิดฝาหม้อต้มจนเดือดแล้วจึงหรี่ไฟไห้เหลือไฟอ่อน ใส่ใบเตย ข่าแก่เผา และรากขึน้ฉ่าย ใส่กระเทยีมดอง และน า้กระเทยีมดอง ลงไป ใส่เคร่ืองปรุงท่เีราเค่ยีวไว้ คือ (น า้ตาลปิ๊ป คร่ึง กโิลกรัม ซีอิ๊วขาว ซอสฝาเขียว น า้มันหอย รสดีหมู ที่เคี่ยวไว้ ) หมายเหตุ : น า้ซุปก๋วเต๋ียวท่กีลมกลมควรใช้เวลาเค่ยีวอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง เพ่อืไห้ ความหวานของกระดูกออกมา ตามธรรมชาด ซ่งึจะละลายออกมา ย่งิตุ๋นนานย่งิอร่อยเพ่มิมากขนึ้ เม่อืน า้ซุปเดือดใด้ท่แีล้วหลังเค่ยีว 1 ชั่วโมง โขลกเต้าหู้ยี้ หรือปั่น เต้าหู้ยี้ 10 ก้อนป่ันกับตับสด คร่ึง กโิลกรัม ละลายใส่ลงไปในหม้อน า้ซุป น าเลือดหมูสดมาขย ากับใบตะไคร้ ในภาชนะขย าเสร็จน าไปกรองด้วยตะแกรงถี่ๆ จากนั้นตักน ้าก๋วยเต๋ียวมา สัก 1 กระบวยใส่ลงไปในภาชนะที่ใส่เลือดหมูคนไห้เข้ากันเร็วๆ เร่งไฟแรง จากนั้นจึงละลายเลือดหมูใส่ในหม้อน ้าซุป คนไห้พอเข้ากัน เทกะทลิงในหม้อน า้ซุป คนเร็วไห้เข้ากัน จากนัน้จงหร่ีไฟลงปกติ ใส่เหล้าจีนหรือ เหล้าสี 1 ฝา
วิธีการหมักหมูไห้นุ่ม
ขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นการหมักหมูไห้นุ่ม โดยหมูใสส่วนที่ใช้จะเป็นส่วนสะโพกหมูหั่นสไลท์บางๆ เนื้อหมูสะโพกหั่นสไลท์ 1 กโิลกรัม คลุกเคล้ากับ ไข่แดง 2 ฟอง แป้งข้าวโพด 1 ช้อนโต๊ะ น า้ตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ ซีอวิ๊ 1 ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส ฝาเขียว 1/2 ช้อนโต๊ะ หมักหมูทิ้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย 3 ชั่วโมงจะท าไห้หมูนุ่มไม่เหนียวเวลาลวก
ขัน้ตอนในการเตรียมเคร่ืองก๋วยเต๋ียว
วัตถุดบิอีกส่วนท่สีา คัญคือ เคร่ืองก๋วยเต๋ียว ผักสดต้องล้างไห้สะอาด ไม่มีเศษดนิตดิ กากหมูเจียวกระเทียมโดยการหั่นมันหมูไห้เป็นชิ้นเล็กๆ เจียวไห้พอสุกแล้วเจียวกับกระเทียมไห้เหลืองหอม แล้ว ปรุงรสด้วยซีอวิ๊ขาว ลูกชิ้นควรใช้ลูกชิ้นอย่างดี ลูกค้าจึงจะชื่นชอบ การเลือกลูกชิ้นราคาถูกจะท าไห้ลูกค้าไม่มาทานใด้ พริกป่นควรเป็นพริกป่นท่ตีา เอง สดใหม่ย่งิดีจะหอมกว่า พริกป่นท่ขีายตามท้องตลาดสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสด สอนสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดสอนสูตรอาหารไทย สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือหลายๆสูตรมีมากมายวันนี้เรามาเรียนทำก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณสูตรกะทิสดกันโดยเครื่องปรงง่ายๆในการทำก๋วยเตี๋ยวเรือสามารถทำกินเองที่บ้านใด้ง่าย ส่วนขั้นตอนจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างดูไห้จบแล้วเรียนสูตรการปรุงก๋วยเตี๋ยวเรือไปพร้อมกันนะครับ
https://youtu.be/C44vMhQxmeA

See also  ซาลาเปาสูตรโบราณ #นวดแป้งขั้นตอนเดียว10นาที 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 | วิธี ทํา สา รา เปา
See also  ตอบที่นี่ที่แรก! DJ เพชรจ้า เคลียร์ทุกคำถาม ตอบทุกข้อข้องใจ!!! | ประวัติ ดีเจภูมิ

#สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือ#ก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสด  สอนสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดสอนสูตรอาหารไทยEp.8

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWIKI

Leave a Comment