ขอบเขต เนื้อหา ข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2560 | แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ

ขอบเขต เนื้อหา ข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2560


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2560
ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ
ขอบเขตเนื้อหาวิชาความละเอียดแม่นยำ

ขอบเขต เนื้อหา ข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2560

ธกส. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด


ต้นปาล์มชาแนล
สอบราชการ
จ่าอาทชาแนล
สอบธกส.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่าระดับ 2 ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด
จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐาน กลุ่ม 2 เดือนละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง
2. มีสัญชาติไทย
3. บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 1830 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
4. บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องมี อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
5. บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วย พนักงานบริการยานพาหนะ หรือ ผู้ช่วยพนักงานบริการ ต้องมีอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
6. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
7. มีความสามารถในการพิมพ์ดีดสัมผัส ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
8. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
9. เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
10. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนแสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติตโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือใต้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
11. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
12. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
14. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
15. ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. หรือส่วนงานราชการ หรือองค์กรของ รัฐบาล หรือ สถาบันอื่น มาก่อน
16. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตท้องที่การดำเนินงานของ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด และ สาขาในสังกัดที่สมัคร และ ให้นับระยะเวลารวมกันได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับ สมัคร
การรับสมัครสอบ
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของธนาคารสามารถสมัครสามารถสมัครผ่านแบบฟอร์ม(Google form) ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)โดยธนาคารกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564

See also  6 แฟรนไชส์ ร้านกาแฟสด ที่ใครๆก็อยากเปิด | แฟรนไชส์ ร้านกาแฟ
See also  2gether The Series | Filming Location | Thailand 2020 | Vlog 8 | huachiew chalermprakiet university

ธกส. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ  ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด

แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ ธกส ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ


แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ ธกส ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ
รวมแนวข้อสอบล่าสุด ที่ใช้ในการสอบครั้งนี้ไว้ในไฟล์ทั้งหมด ทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำแหน่ง(คร¬บทุกเนื้อหา)
หมดปัญหากับการปวดหัวว่าจะอ่านอะไรดี เพราะเราได้รวบรวมแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
เอกสารแนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
อ่านง่าย เข้าใจเร็ว สรุปสาระสำคัญพร้อมเฉลย ประหยัดเวลาในการอ่าน จำง่าย เหมาะที่สุดสำหรับการเตรียมตัวสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นอ่านได้ทันที ในราคาเพียง 389 บาท
เพิ่มเติมที่ http://tengnumber1.blogspot.com/
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร 061158158 , 0961479778
ID Line : bm1588 , bm9778
email : [email protected]
การชำระสินค้า
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 9132094818 ชื่อบัญชี ทศพร วิจารณ์จักร ประเภทออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 6082684745 ชื่อบัญชี ทศพร วิจารณ์จักร ประเภทออมทรัพย์
สิ่งที่ต้องแจ้งหลังการโอนเงิน
1.แจ้งเวลาการโอน(ตามสลิปธนาคาร)
2.แจ้งอีเมล์ที่ให้ส่งไฟล์
3.แจ้งตำแหน่งและหน่วยงาน
ส่งเป็นข้อความมาได้ที่
โทร 061158158 , 0961479778
ID Line : bm1588 , bm9778
email : to[email protected] ส่งเร็วทันใจ ภายใน 12 ชั่วโมงหลังการโอนเงิน
เนื้อหาที่สอบ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
ความสามารถทางด้านภาษา
ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
วิชาความละเอียดแม่นยำ

See also  ร้านกาแฟสด Slowbar กาแฟตามสั่ง! \"Theory Brew Coffee\" ครบทั้ง ROK espresso, Moka pot ,Cold Brew, ดริป | เฟ รน ไช กาแฟ

แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ ธกส ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ

แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ ธกส ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ


แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ ธกส ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ
รวมแนวข้อสอบล่าสุด ที่ใช้ในการสอบครั้งนี้ไว้ในไฟล์ทั้งหมด ทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำแหน่ง(ครบทุกเนื้อหา)
หมดปัญหากับการปวดหัวว่าจะอ่านอะไรดี เพราะเราได้รวบรวมแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
เอกสารแนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
อ่านง่าย เข้าใจเร็ว สรุปสาระสำคัญพร้อมเฉลย ประหยัดเวลาในการอ่าน จำง่าย เหมาะที่สุดสำหรับการเตรียมตัวสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นอ่านได้ทันที ในราคาเพียง 389 บาท
เพิ่มเติมที่ http://www.4610trucks.com/
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร 0949054111
ID Line : natty8433
email : [email protected]
การชำระสินค้า
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี 5172062779 ชื่อบัญชี อรชุมา กองเงิน ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 9132094613 ชื่อบัญชี อรชุมา กองเงิน ประเภทออมทรัพย์ สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
สิ่งที่ต้องแจ้งหลังการโอนเงิน
1.แจ้งเวลาการโอน(ตามสลิปธนาคาร)
2.แจ้งอีเมล์ที่ให้ส่งไฟล์
3.แจ้งตำแหน่งและหน่วยงาน
ส่งเป็นข้อความมาได้ที่
โทร 0949054111
ID Line : natty8433
email : [email protected]
ส่งเร็วทันใจ ภายใน 12 ชั่วโมงหลังการโอนเงิน
เนื้อหาที่สอบ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
ความสามารถทางด้านภาษา
ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
วิชาความละเอียดแม่นยำ
1) ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้นและบัญชีเบื้องต้น
ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาชนบทและชุมชน
การตลาด
หลักการบริหารเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ ธกส ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ

ติวสอบ ธ.ก.ส. 1 speedtest


ติวสอบ ธ.ก.ส. 1 speedtest (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ http://www.actcorner.com ชุดติวฟรีออนไลน์อีกมากมายที่ http://www.actsoi1.com

ติวสอบ ธ.ก.ส. 1 speedtest

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment