20-11

Tin học văn phòng

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker

LectureMaker là ứng dụng hỗ trợ soạn giáo án điện tử cho các Giáo viên phục vụ công việc giảng dạy được tốt hơn.

  • Xuất bản: 2013-08-08 00:00:00 Mức: Người bắt đầu Thành viên tham gia: 8
  • Giá: Miễn phí cho thành viên Giáo viên: Chu Vĩnh Quyên
  • Ghi danh bài học