20-11

Tin học

Bài kiểm tra

nh (chị) hãy thực hiện các nội dung sau trong Microsoft Office 2003: 1) Liệt kê các chức năng của các nội dung trong các menu: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window, Help của Microsoft Word 2003..

  • Xuất bản: 2014-10-06 23:17:51 Mức: Người bắt đầu Thành viên tham gia: 76
  • Giá: Miễn phí cho thành viên Giáo viên: Chu Vĩnh Quyên
  • Ghi danh bài học