20-11

Tin học

Chương I: Hệ điều hành Windows

1.1. Thông tin và xử lý thông tin

1.1.1. Thông tin

- Thông tin (information), theo nghĩa thông thường, là một sự loan báo giúp nhận thức, hiểu biết về một đối tượng (vật/sự việc) nào đó.

- Dữ liệu (data) là các thông tin đã được đưa vào máy tính, đó là các thông tin thỏa mãn 3 tính chất: đo được, rời rạc và khách quan.

- Hệ thống thông tin (information system) là hệ thống ghi nhận dữ liệu, xử lý chúng để tạo nên thông tin có ý nghĩa hoặc dữ liệu mới.

Tải tài liệu : Chương I. Hệ điều hành Windows.doc

                      Bài tập chương 1.doc

  • Xuất bản: 2014-10-07 23:35:02 Mức: Người bắt đầu Thành viên tham gia: 329
  • Giá: Miễn phí cho thành viên Giáo viên: Chu Vĩnh Quyên
  • Làm bài kiểm tra