20-11

Tin học

Bài mở đầu

- Kiến thức: Sinh viên đạt trình độ tin học gần tương đương chứng chỉ B theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. - Kỹ năng: + Làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ học tập một cách hiệu quả..

  • Xuất bản: 2014-10-07 23:03:47 Mức: Người bắt đầu Thành viên tham gia: 88
  • Giá: Miễn phí cho thành viên Giáo viên: Chu Vĩnh Quyên
  • Ghi danh bài học