20-11

Thông tin chi tiết Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học

Tên khóa học: Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học

Giáo viên: Chu Vĩnh Quyên

Ngày tạo: 2014-10-12 21:28:53

Các bài học thuộc: Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học