20-11
Dự án VNEN vớí mục tiêu là: (i) tạo điều kiện cho trẻ em thuộc các nhóm trẻ khó khăn hoàn thành chƣơng trình giáo dục tiểu học có chất lượng bằng cách thông qua đổi mới sư phạm, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy - học; và (ii) rút ra những bài học thực tiễn có giá trị về đổi mới sư phạm trên toàn quốc (ở cấp trung ƣơng và địa phƣơng) để đạt đƣợc giáo…
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI VIỆT NAM   Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam (Dự án GPE-VNEN, Global Partnership for Education – Viet Nam Escuela Nueva) là một Dự án về sư phạm nhằm xây dựng và nhân rộng một kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển và đặc điểm của giáo dục Việt Nam.
Tôi suy nghĩ về những biện pháp, cách thức tổ chức Hội đồng tự quản học sinh (HĐTQHS) trên thực tế để quản lí lớp học và tổ chức tất cả các hoạt động học tập và vui chơi của HS, cũng như kiểm tra, giám sát việc tham gia các hoạt động đó.
Tài lệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới
Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyê môn tại các trường thực hiênện mô hình trường học mớitại Việt Nam