20-11

Kĩ thuật *KWL*

Khi dạy học bài “Tháng - năm” (Toán 3, trang 107), GV có thể sử dụng kĩ thuật KWL như sau:

Tên bài học: Tháng – năm

Họ và tên học sinh:………………………………….Lớp: 3…..

K (Điều đã biết)

W (Điều muốn học)

L (Điều đã học được)

- Một năm được chia thành các tháng

- Trong mỗi tháng chia thành nhiều ngày

- Tờ lịch treo tường và quyển lịch giúp ta biết được thứ, ngày, tháng, năm

- Số tháng trong một năm

- Số ngày trong mỗi tháng

- Cách đọc tờ lịch treo tường và quyển lịch để biết ngày, tháng, năm

- Một năm có 12 tháng là: tháng Một (tháng giêng), tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai (tháng Chạp)

- Số ngày trong mỗi tháng là:

Tháng 1

31 ngày

Tháng 2

28, 29 ngày

Tháng 3

31 ngày

Tháng 4

30 ngày

Tháng 5

31 ngày

Tháng 6

30 ngày

Tháng 7

31 ngày

Tháng 8

31 ngày

Tháng 9

30 ngày

Tháng 10

31 ngày

Tháng 11

30 ngày

Tháng 12

31 ngày

 

- Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày, 4 năm mới có một năm nhuận

- Xem được số ngày trong năm, các tháng trong năm và đọc được thứ, ngày, tháng, năm cụ thể dựa vào lịch treo tường và quyển lịch

- Biết được số ngày trong mỗi tháng dựa vào bàn tay.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới