20-11

Kĩ năng kiểm tra, đánh giá môn Toán ở tiểu học

Viết bởi Chu Vĩnh Quyên
Lượng truy cập: 1886
Bước 1: Cung cấp kiến thức về KN
 • Hoạt động 1: Tìm hiểu quy trình và quy trình đánh giá
  • Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về quy trình
  • Nhiệm vụ 2: Thế nào là quy trình đánh giá?
 • Hoạt động 2: Đánh giá bằng tự luận.
  • Nhiệm vụ: Tìm hiểu đánh giá bằng tự luận.
 • Hoạt động 3: Đánh giá bằng trắc nghiệm.
  • Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu trắc nghiệm tự luận.
  • Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu trắc nghiệm khách quan.
 • Hoạt động 4: Đánh giá bằng nhận xét.
  • Nhiệm vụ: Tìm hiểu đánh giá bằng nhận xét.
Bước 2: Quan sát và làm theo hướng dẫn
 • Hoạt động: Nghiên cứu các loại đánh giá.
  • Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu ví dụ về tự luận.
  • Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu ví dụ về trắc nghiệm tự luận
  • Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu ví dụ về trắc nghiệm khách quan.
Bước 3: Luyện tập
 • Hoạt động 1: KN6.3
  • Nhiệm vụ 1:KN6.3
  • Nhiệm vụ 2:KN6.3
 • Hoạt động 2: KN6.3
  • Nhiệm vụ 1:KN6.3
  • Nhiệm vụ 2:KN6.3
Bước 4: Phát triển
 • Hoạt động 1: KN6.4
  • Nhiệm vụ 1:KN6.4
  • Nhiệm vụ 2:KN6.4
 • Hoạt động 2: KN6.4
  • Nhiệm vụ 1:KN6.4
  • Nhiệm vụ 2:KN6.4
Bước 5: Đánh giá & tự đánh giá